Pääsemismoodus

 

Jumalariiki pääseme usu läbi sellesse, mida Jumal on tõotanud ja sellesse, kelle läbi Jumal oma tõotused täide viib – Jeesusesse Kristusesse. Sellega kaasneb Jumalasõna, Piibli mõistmine ning uskumine  ning kuuletumine kõigile sellest tulenevatele nõudmistele: et mehed ja naised tunnistavad oma patte, kahestsevad, ning saavad ristitud ning järgivad Jeesust ustavalt.

[Kiri heebrealastele 11:6; 1. Tessalooniklased  2:13; 2.Timoteose  3:15; Apostlite teod 2:37; Markuse evang. 16:16; Johannese evang. 3:3-5; Matteuse evang. 16:24-27]