JUMALA LUBADUSED –
EILE, TÄNA JA HOMME
Pärast selle infolehe lugemist olete leidnud vastused järgmistele küsimustele:
1. Milliseid lubadusi on Jumal  Piiblis andnud?
2. Millised Jumala lubadused on juba teoks saanud?
3. Kuidas  me teame, et Jumal kõigist oma lubadustest kinni peab?
4. Millised Jumala lubadused on veel täitmata?
5. Kas Jumal on ka Sinu jaoks lubadusi andnud?

Kõik me oleme kogenud seda, et lubadustest ei peeta kinni. Võtame näiteks poliitikud enne valimisi – väga vähesed nende lubadustest saavad tõeks. Või siis näiteks murravad oma lubadusi tööandjad või meie sõbrad. Kõige valusam on see, kui meie oma sugulased valmistavad meile sel viisil pettumust.
Õnneks Jumal selliselt ei toimi. Jumal on “rikas heldusest ning tõest” (2 Moosese 34:6). Tema peab kinni kõigist oma lubadustest. Kuna Jumal teab kõike ja Ta kontrollib kogu universumit, siis ei saa ka Tema lubadused mitte täituda.

 1. Milliseid lubadusi on Jumal Piiblis andnud?

Jumal on andnud hulgaliselt lubadusi. Alljärgnevalt mõned neist.
Moosesele ütles Jumal: “Aga nii tõesti kui ma elan ja kogu maailm on täis Issanda auhiilgust,” (4 Moosese 14:21). See tähendab, et inimesed ei suuda kunagi maailma hävitada.
Aabramile (hilisema nimega Aabraham), kellest sai juudirahva isa, ütles Jumal: “Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks! Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!”               (1 Moosese 12:2,3).
Kui Jumal juhatas Aabrahami Kaananimaale (kaasaegne Iisrael), siis lubas Ta: “...sest kogu maa, mida sa näed, ma annan sinule ja su soole igaveseks ajaks! Ja ma teen su soo maapõrmu sarnaseks...” (1 Moosese 13:15,16). Jumal kordas neid lubadusi ka Aabrahami pojale Iisakule ja pojapojale Jaakobile.                           (1 Moosese 26:4; 28:13,14).
Paljud kord vägevad rahvad on nüüdseks maa pealt kadunud, nagu näiteks babüloonlased. Jumal aga andis juudirahvale oma erilise lubaduse: “Sest mina olen sinuga, ütleb Issand, et sind päästa. Ma teen lõpu kõigile rahvaile, kelle sekka ma sind olen pillutanud. Aga sinule ma ei tee lõppu...” (Jeremija 30:11).
Juudirahvast on pillutatud üle kogu maa, kuid nende rahvas on säilinud tänaseni. Kord küsis keegi: “Mis saladuse abil on juudid hävinematuks muutunud?” Nende saladus on selles, et nad on Jumala poolt välja valitud rahvas, kes on Tema tunnistajaks siin maa peal. Jumalal on nende jaoks suured plaanid. Nendel plaanidel peatume me hiljem pikemalt.
Kuningas Taavet oli suur Iisraeli kuningas, mees Jumala enda südame järgi (1 Saamueli 13:14). Seetõttu andis Jumal Taavetile suurepärase lubaduse: “... ma lasen pärast sind tõusta sinu järglase, ... ja ma kinnitan tema kuningriigi. ... ja mina kinnitan tema kuningriigi aujärje igaveseks ajaks. Mina tahan olla temale isaks ja tema peab olema mulle pojaks! ... Ja su sugu ning su kuningriik püsivad su ees igavesti, su aujärg on kinnitatud igaveseks,”                           (2 Saamueli 7:12–16).
Apostel Peetrus ütleb meile, et need lubadused saavad täidetud Jeesuses Kristuses. Jeesus on Jumala Poeg ja maailma Päästja. Tema on see lubatud “Taaveti poeg”. Peetrus ütleb, et Jumal äratab Kristuse, et ta Taaveti troonile istuks (Apostlite teod 2:29–32).
Jeesus äratati surnuist üles, just nii nagu Jumal lubas Lauludes 16:10. Ühel päeval pöördub ta tagasi, et hakata kuningaks Taaveti troonil Jeruusalemmas (Apostlite teod 1:11; Ilmutuse 11:15; Matteuse 5:36). Jumal on lubanud: “Ja teda kummardavad kõik kuningad; kõik paganarahvad rjaku teda!” (Laulud 72:11).
Jumal kinnitas oma lubadusi Jeesuse kohta Maarjale, Jeesuse emale, ingli kaudu: “Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. ...ning tema valitsusele ei tule lõppu,”       (Luuka 1:32,33).
Jumal on andnud Piiblis veel palju muid lubadusi. Siinkohal oleme me aga ära toonud piisavalt näiteid illustreerimaks, et Jumalal on tõsised tulevikuplaanid seoses maaga ning Aabrahami, Iisaku, Jaakobi, Taaveti, Jeesuse ja juudirahvaga.

 1. Millised Jumala lubadused on juba teoks saanud?

Jumal on kinni pidanud oma lubadusest Aabrahamile, Iisakule ja Jaakobile, et Iisraeli rahvast saab üks suur rahvas. Jumal tegi teoks ka oma lubaduse juudirahvale, et vaatamata neile osaks langevatele tagakiusamistele ei sure nad kunagi välja. Jeesus Kristus äratati surnuist just täpselt nii nagu Jumal oli lubanud.
Samas on Jumalal veel palju tähtsaid lubadusi, mille teoks saamist peame me veel ootama.

 1. Kuidas me teame, et Jumal kõigist oma lubadustest kinni peab?

Me teame seda kahel väga heal põhjusel:

  1. viimased kui üks Jumala lubadust mineviku kohta on juba teoks saanud. See annab meile kindlust uskumaks, et Ta peab kinni ka oma tuleviku kohta käivatest lubadustest;
  2. Jumal on kõikvõimas. Tema tulevikuplaanidega ei saa seega midagi valesti minna.
 1. Millised Jumala lubadused on veel täitmata?

Aabraham ei ole veel saanud Iisraelimaad oma igavesse omandusse. Samuti ei ole veel kõiki maailma rahvaid Aabrahami nimel õnnistatud. Kiri heebrealastele (11:13) ütleb Aabrahami, Iisaku ja Jaakobi kohta järgmist “Need kõik surid uskudes, saamata kätte tõotusi ...”.
Kas see tähendab, et nüüd on liiga hilja? Ei, sugugi mitte – Jumal äratab nad surnuist täpselt nagu Jeesuse. Seejärel täidab Jumal oma neile antud lubaduse. Ka Jeesus ise on ütelnud, et Aabraham, Iisak ja Jaakob pääsevad Jumalariiki. (Luuka 13:28).
Jeesus ei ole veel saanud kuningaks ega istu Taaveti troonil. Aga ta teeb seda siis, kui ta maa peale naaseb (Apostlite teod 3:19–21).
Juudid on siiani rahvana alles ning nad on tagasi Iisraelis, maal, mille Jumal Aabrahamile lubas. See on esimene samm Jumala plaanis, kuna “Tema, kes pillutas Iisraeli, kogub ja hoiab teda nagu karjane oma karja” (Jeremija 31:10).
Peale oma kannatusteperioodi saab juudirahvas Jumala poolt lubatud õnnistuse: “Ja nad on mulle rahvaks ja mina olen neile Jumalaks,” ning “... üks kuningas on neile kõigile kuningaks” (Hesekiel 37:22,23).

 1. Kas Jumal on ka Sulle midagi lubanud?

Jah, Ta on ka Sulle lubadusi andnud, aga seda juhul, kui Sa oled valmis tegema kahte asja:

  1. uskuma head sõnumit Jumalariigi saabumise kohta ning laskma ennast ristida. (Markuse 16:16);
  2. armastama Jeesust Kristust ja järgima tema käske (Johannese 14:21).

Kui Sa oled neid kahte asja järginud, siis mida see Jumala lubadus Sinu jaoks tähendab? See tähendab, et Ta lubab Sul saada osa kõigist neist õnnistustest, mille kohta Sa just lugesid, kuna “Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses”.                     (Galaatlastele 3:28).
Kujutage endale seda ette. Jumal on teile lubanud, et Ta teid surnuist äratab. Te võite koos Jeesusega elada igavesti Tema Kuningriigis. See on suurim lubadus, mida teile kunagi saadakse anda.
Tõeliste usklike jaoks on tänane elu suur rõõm, kuna need hinnalised lubadused annavad neile kogu aeg meelerahu. See on lootus, “mis on meile nagu hinge ankur, kindel ja kinnitatud” (Heebrealastele 6:19).
Jumal kutsub teid osa saama suurimast lubadusest, mis on kunagi antud. Tema õnnistuste saamiseks tuleb aga silmas pidada järgmist: “Karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus!” (Koguja 12:13).

Tehke seda ja tänu Jumala armule elate te igavesti. See on lubadus