Piibel
ELU KÄSIRAAMAT

Käesolev infoleht annab vastused järgmistele küsimustele:
1. Mis on Piibel?
2. Kas me võime Piiblit uskuda?
3. Miks peaksime me Piiblit lugema?
4. Kuidas saab Piibel meid aidata?
5. Mida ütleb Piibel tuleviku kohta?
PIIBLIGA võrdväärset raamatut ei ole olemas. Piibel on unikaalne. See on JUMALA SÕNA.
Selle kirjutamisest võtsid osa nelikümmend erinevat inimest nende seas oli nii kuningaid, prohveteid, preestreid, juhte, arste, kalamehi kui ka karjuseid. Kirjutamine võttis aega üle 1600 aasta.
"Seda mõistke esmalt, et ühtki prohvetiennustust Pühakirjas ei või omapäi seletada, sest iialgi pole ühtegi prohvet-iennustust esile toodud inimese tahtel, vaid Pühast Vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala käest,"
(2 Peetruse 1:20,21)
"Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud," 
(2 Timoteosele 3:16)
Piibel ei ole tavaline raamat, sest see ei sisalda inimeste mõtteid. Selle kaudu räägib meiega Jumal. Hakake juba täna Piiblit lugema.
Milleks on Piibli lugemine vajalik?
Ainult Piiblist on meil võimalik teada saada, milline on Jumal. Lugege järgmisi piiblisalme. Kuulake, kuidas Jumal teiega räägib.
"Sest sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad."                                      (Psalmid 86:5)
"Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud, ja vaata, see oli väga hea."   (1 Moosese 1:31)
"Taevas on Issanda taevas ja maa on ta andnud inimlastele."         (Psalmid 115:16)
"Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval!"                              (2 Moosese 20:3)
"Issanda pale on pahategijate vastu, et hävitada maa pealt nende mälestus. "
(Psalmid 34:17)
Kui palju fakte on Jumal andnud iseenda kohta neis piiblisalmides?
Piibel annab meie elule mõtte
Piiblit lugedes kuulame me Jumalat. Me saame teada, mida Jumal tahab, et me teeksime. Me õpime seda, kuidas teha nii, et iga päev oleks elamist väärt.
"Sinu sõna on mu jalale lambiks."
(Psalmid 119:105)
"Mida nõuab Issand, su Jumal, sinult muud, kui et sa kardaksid Issandat, oma Jumalat, käiksid kõigil tema teedel ja armastaksid teda, ja et sa teeniksid Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest, et sa peaksid Issanda käske ja seadusi, ... et su käsi hästi käiks."
(5 Moosese 10:12,13)
Me palume Jumalal ennast iga päev aidata.
"Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast!"               (Matteuse 6:13)

Vana Testament pandi heebrea keeles kirja pärgamendirullidele

Piibli sõnum on muutumatu
Kui iga päev natukene Piiblit lugeda, siis te saate aru, et Jumal tahab, et me Talle kuuletuksime.
Vanas Testamendis, Teises Moosese raamatus 20:1-17 on pandud kirja juhtnöörid, mida kutsutakse kümneks käsuks. Sarnaseid juhtnööre leiab ka Uuest Testamendist, näiteks Matteuse 5:21?48.
Selleks, et Jumalale meele järele olla, peame me püüdma neid juhtnööre jälgida. Nagu Piiblist on võimalik lugeda, ei ole ka seal kirja pandud inimeste elus olnud alati kerge Jumalale kuuletuda.
Jeesus, Jumala poeg, oli ainuke inimene, kes kõiges Jumalale kuuletus. Jeesus sai sõnumist aru. Ta mäletas, et:
"... inimene ei ela üksnes leivast, vaid inimene elab kõigest, mis lähtub Issanda suust,"
(5 Moosese 8:3)
"Karda Issandat, oma Jumalat, ja teeni teda,"
(5 Moosese 6:13)
Lugege Matteuse 4. peatükki, et teada saada, kuidas Jeesus neid käske oma elus järgis.
Minevik on näidanud, et Piibel on usaldusväärne
Jeesusel oli võimalik lugeda ettekuulutusi iseenda kohta:
"Ja hakates peale Moosesest ja Prohvetitest, seletas Jeesus neile ära kõigist kirjadest selle, mis tema kohta käib,"
(Luuka 24:27)
Kõik need ettekuulutused said tõeks. Alljärgnevalt toome veel mõned näited tõeks saanud Piibli ennustustest:

  • Leidke Jeremija 51:37 või Jesaja peatükid 13 ja 14. Millist saatust ennustasid need Babülonile? Nii ka juhtus.
  • Lugege Hesekieli salme 26:4, 5, 12, 14. Mida ennustasid need Tüürose linnale? Ka see ettekuulutus on tõeks saanud.
  • Viienda Moosese raamatu salmides 28:64, 65 räägitakse meile Iisraeli rahvast. Sellest, kuidas nad saadetakse laiali igasse ilmkaarde. Tänapäeval võimegi me näha, et Iisraeli rahvast, juute, leiab igal pool maailmas.
  • Jumal ütles, et Ta toob juudid tagasi Iisraeli: "Ma toon nad tagasi maale, mille ma andsin nende vanemaile, ja nad pärivad selle," (Jeremija 30:3). Juudid on nüüd tagasi omal maal ? järjekordne ettekuul-utus, mis on reaal-suseks saanud.

Kuid Piibel ei räägi meile ainult mineviku juhtumistest vaid ka tulevikust. Me teame, et see, mida Piibel on minevikus öelnud, on tõeks saanud ? ettekuulutused on täitunud. Seega võime me kindlalt uskuda, et see sama juhtub Jumala ütlustega tuleviku kohta.
Jumal ei valeta kunagi. Tema räägib meile reaalsetest kohtadest, reaalsetest inimestest ja tänapäeva rahvastest. Piibel on tõde!
Piibel annab teada tuleviku sündmustest
Jumal ütleb meile, et tulevikus juhtuvad järgmised asjad:

  • Jumal ei lase patusel maailmal igavesti kesta.                          (2 Peetruse 3:10)
  • Ta saadab oma Poja Jeesuse Kristuse tagasi maa peale inimkonna üle kohut pidama.

 (Apostlite teod 17:31)

  • Ta teeb Jeesusest kogu maailma kuninga.

(Psalm 2)

  • Kõik, kes kuningale vastu hakkavad, saavad hukka.                  (2 Tessalooniklastele 1:8)
  • Kõik, kes hakkavad Jeesuse jüngriteks ja ootavad tema tagasipöördumist, saavad päästetuks ja neile antakse koht Jumala kuningriigis.          (Roomlastele 2:6)
  • See saab olema rahu ja õnne kuningriik, kus on piisavalt toitu kõigile.         (Psalm 72)

Ainult Piibel räägib Sulle kõigist neist sündmustest ning Jumala suurtest plaanidest maaga.
Alusta juba täna Piibli lugemist, et oma tuleviku kohta rohkem teada saada. Piiblist leiad juhiseid selle kohta, kuidas saada osa Jumala kuningriigi rahust ja õnnistustest. Ka Sina jaoks on seal ruumi. Palveta selle eest, et Jumal Sind lugemisel ja õppimisel juhataks.