ÜLESTÕUSMINE JA KOHTUMÕISTMINE


Pärast selle infolehe lugemist olete leidnud vastused järgmistele küsimustele:

 1. Mida ütleb Piibel surematuse kohta?

 2. Mis juhtub meiega siis, kui me sureme?

 3. Millal toimub surnute ülestõusmine?

 4. Kelle üle hakkab Jeesus Kristus kohut mõistma ja miks?

Paljud inimesed usuvad, et kui nad surevad, siis läheb nende surematu hing taevasse.
Piibli sõnum on aga sootuks teistsugune. Piibel räägib inimestest, kes soovivad, et nad "kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist" (Filiplastele 3:11). Samuti peavad nad "saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees" (2 Korintlastele 5:10). Jumal äratab inimesed surnuist ja peab nende üle kohut. Jeesuse Kristuse ustavad jüngrid elavad igavesti koos temaga.
1. Mida ütleb Piibel surematuse kohta?
Sõna "surematu" esineb Piiblis ühel korral ja "surematus" viiel korral. Kui me vaatame kõiki neid piiblisalme, kus need sõnad esinevad, siis saame teada järgmist:

 1. ainult Jumal on elanud igavesti ja elab nii ka edaspidi (1Timoteosele 1:17);

 2. mitte üheski kohas ei öelda, et inimene võib praegu surematu olla (1Timoteosele 6:16);

 3. Jeesus Kristus on "evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse" (2 Timoteosele 1:10);

See tähendab, et enne Jeesuse tulekut ei olnud surematust inimeste jaoks olemas. Seega ei saanud inimhing olla algusest peale surematu. Meie lootus saavutada surematus sõltus täielikult sellest, kas Jeesus suudab pattu võita või ei. Alles peale tema ülestõusmisest igavesele elule on see meie jaoks võimalikuks saanud. Ja see on võimalik ainult usklikele vastavalt Jumala armule siis, kui Jeesus tuleb maa peale surnuid üles äratama. Surematus ei ole meile sisse kodeeritud.

 1. Me peame taotlema "kirkust ja au ja kadumatust" (Roomlastele 2:7). Kui me peame surematust taotlema, siis ei saa see meie sees juba olla. Kord tuleb päev, mil "Jumal Jeesuse Kristuse läbi mõistab kohut inimeste saladuste üle" (Roomlastele 2:16). Igavene elu on "Jumala armuand" ja mitte inimeste sünniõigus (Roomlastele 6:23);

 2. Piibel räägib sellest, et meil on erinevad ihud. Meil on "maine ihu" ja "vaimne ihu" (1 Korintlastele 15:44). Vaimne ihu ei ole üks osa maisest ihust. Paulus ütleb meile "see surelik [peab] riietuma surematusega" (1 Korintlastele 15:53).

Me vajame meelemuutust ja see juhtub siis, kui "see surelik riietub surematusega". Alles siis ja ainult siis juhtub see, et "Surm on neelatud võidusse!"  (1 Korintlastele 15:54).
Selline õpetus on risti-vastupidine tavaarusaamale, mille järgi keha "jäetakse maha" selleks, et vabastada seesmine surematu hing. Piiblist sellist arusaama ei leia.
Neile meist, kes on teadlikud Jumala plaanidest, kirjeldab Piibel asjade käiku järgmiselt:

 1. praegu elame me maist elu oma maises kehas;

 2. varem või hiljem me sureme;

 3. Jeesus tuleb maa peale tagasi, et meid surnuist üles äratada;

 4. meie üle peetakse kohut;

 5. meile kas antakse vaimne keha ja igavene elu või me sureme igaveseks.

Kui me oleme veel elus, kui Jeesus tuleb, siis peab ta kohut meie ja kõigi sel ajal elavate vastutavate inimeste üle.
Mitte kuskil Piiblis ei mainita, et inimlastel oleks "surematu hing". Piibel räägib ainult meie ihu ülestõusmisest.
2. Mis juhtub meiega siis, kui me sureme?
Piiblis nimetatakse surma sageli "uneks". Laatsaruse loos (Johannese 11) ütleb Jeesus: "Meie sõber Laatsarus magab, kuid ma lähen teda unest äratama. ... Ent Jeesus oli kõnelnud ta surmast, ... Nüüd siis ütles Jeesus neile täie selgusega: «Laatsarus on surnud..." (Johannese 11:11?14).
Miks kasutas Jeesus sõna "uni"? Aga sellepärast, et kui me magame, siis ei tea me, mis sünnib hetkeni, mil me üles ärkame. Nii kirjeldab Piibel ka surma: "Sest surmas ei meenutata sind" (Psalm 6:5).
Laatsarus oli neli päeva surnud olnud, kui Jeesus ta surnuist üles äratas (Johannese 11:39). Kui tema hing oleks selle nelja päeva jooksul taevasse läinud, siis oleks ta saanud rääkida inimestele oma kogemustest. Aga Laatsarus ei rääkinud midagi. Ta ei rääkinud "keha-välistest kogemustest", kuna ta ei kogenud neid. Tema vait olemine annab justkui karjudes meile teada, et Laatsarus lihtsalt "magas" sel ajal hauas ega teadnud midagi. Ükski osa Laatsarusest ei käinud sel ajal kuskil ära.
Meie tulevikulootus peaks olema sama, mis Martal. Ta uskus, et me tõuseme üles  "ülestõusmises viimsel päeval" (Johannese 11:24).
3. Millal toimub surnute ülestõusmine?
Ülestõusmine toimub siis, kui Jeesus Kristus pöördub tagasi maa peale Jumala Kuningriiki looma (Luuka 1:32,33). Jeesus ütleb, et "igaühel, kes näeb Poega ning temasse usub, oleks igavene elu, ja viimsel päeval mina äratan ta üles" (Johannese 6:40).
Apostel Paulus ütleb: "Sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Aga igaüks oma järjekorras: uudseviljana Kristus, pärast seda Kristuse omad tema taastulekul," (1 Korintlastele 15:22,23).
Jeesus ja apostel Paulus on sama meelt:
(a) surnuist ülestõusmise tõe osas ja
(b) selle ajalise toimumise osas.
Nemad kahekesi teavad kõige paremini. Ärge uskuge kedagi, kes teisiti ütleb.
4. Kelle üle hakkab Jeesus Kristus kohut mõistma ja miks?
Piibel ütleb meile, et kui Jeesus tuleb, siis peetakse paljude inimeste üle kohut. Paulus ütleb: "... Jeesuse ees, kes tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle, ning tema ilmumise ja tema kuningriigi nimel" (2 Timoteosele 4:1).
Vastutavad inimesed on need, kes on Jumalast teadlikud. Nad kõik astuvad "Jumala kohtujärje ette ... Nõnda peab siis igaüks meist enda kohta Jumalale aru andma" (Roomlastele 14:10,12).
Kuna Jeesus ei ole veel kohtumõistmiseks tagasi pöördunud, siis ei saa ka keegi praegusel hetkel igavest elu nautida.
Päästetute hulka ei saa mitte kõik vastutavad inimlapsed. Jeesus ütles mõnedele inimestele, et nad näevad "Aabrahami ja Iisakit ja Jaakobit ja kõiki prohveteid Jumala riigis, endid aga välja tõugatuina" (Luuka 13:28).
Neile aga, kes on püüdnud teda hästi teenida, ütleb Jeesus lahkelt: "Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale!" (Matteuse 25:34).
Inimesi, kes ei ole Jumalast midagi kuulnud, kohtumõistmiseks üles ei äratata. Nad ei ole Tema ees vastutavad. Taaniel ütleb meile: "Ja paljud neist [aga mitte kõik], kes magavad mulla põrmus, ärkavad," (Taaniel 12:2).
Miks üldse kohtumõistmine toimub? Aga sellepärast, et juba aegade algusest peale andis Jumal inimkonnale valiku: me kas järgime Tema valitud rada või elame endale meele järgi. Ka Sinul on võimalik valida.
Jumalal on hea meel, kui me otsustame Tema valitud rada järgida. Need, kes seda teevad, teavad, et meie "Isal on hea meel" anda neile kuningriik (Luuka 12:32).
Sa tahad ju Jumala Kuningriiki kuuluda? Truud usklikud võivad täna vaadata lootusega tulevikku, mil see imeline õnnistus teoks saab. Jumal saadab Jeesuse Kristuse siia vaevatud maale rahu tooma. Temast saab kogu maailma kuningas (Psalm 72:8?11). Peale ülestõusmist ja kohtumõistmist aitavad päästetud Jeesusel rahvastele jutlustama hakata. Ta tahab, et päästetud teda paremini tundma õpiksid ja tunneksid rõõmu lubatud igavesest elust.
Kas Sa tead suuremat lootust kui see? Kristadelflastele on see suurim lootust, millest paremat ei ole. Kui Sa hakkad praegu Jumalat teenima, siis kuulud sa Talle päeval, mil "surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist" (Ilmutusraamat 21:4).
"Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!" (1 Korintlastele 15:57).