Ristimine

SELLE TÄHENDUS JA TÄHTSUS

Pärast selle infolehe lugemist olete te leidnud vastused järgmistele küsimustele:
1. Kas Jeesuse Kristuse esimesed jüngrid olid ristitud?
2. Mida ütleb Piibel ristimise kohta?
3. Mida tähendab ristimine?
4. Miks peaksin ma ennast ristida laskma?
5. Miks peaksin ma järgima Jumala käske?
6. Mida ma peaksin tegema nüüd, et kord Jumala kuningriigis igavest elu nautida?

1. Kas Jeesuse Kristuse esimesed jüngrid olid ristitud?
Jah, Jeesuse esimesed jüngrid olid ristitud. Miks? Seda sellepärast, et Jeesus seda käskis. See oli üks tema tähtsamaid käske, mis ta kunagi andis. Ristimise kaudu said inimesed näidata, et nad uskusid Jeesusesse ja tema õpetusesse. Iga uus usku pöördunu kuulus eriliste inimeste hulka, Jeesuse jüngrite hulka. Nad kuulutasid Jumala Sõna ja ootasid pikisilmi Jeesuse Kristuse tagasipöördumist maa peale.
Kas te kujutate ette olukorda, kus inimene võetakse armeesse vastu juhul, kui ta keeldub allumast ülemjuhataja käskudele? Jeesus Kristus, kristlaste juht ütles: "Kui te armastate mind, siis pidage mu käske!" (Johannese 14:15). Samuti ütles ta: "Kes usub ja on ristitud, see päästetakse," (Markuse 16:16). Me peame järgima Jeesuse sõnu, kui me tahame, et ta meid omaks võtaks.
Ristimine on üks Jeesuse Kristuse elupäästvaid käske. Filippus uskus seda. Ta kuulutas Jumala sõna Samaarias nii edukalt, et "kui nad hakkasid uskuma Filippust, kes neile kuulutas evangeeliumi Jumala riigist ja Jeesuse Kristuse nimest, siis ristiti nii mehi kui naisi," (Apostlite teod 8:12). See sõnum uskumisest, millele järgneb ristimine, moodustab Uue Testamendi põhisõnumi.

2. Mida ütleb Piibel ristimise kohta?
Tänapäeval piserdavad paljud kirikud imikutele vett pea peale ja nimetavad seda ristimiseks. See aga ei ole ristimine nii nagu seda õpetatakse Piiblis. Kui Piibel kõneleb ristimisest, siis räägib see täiskasvanud meestest ja naistest, kes ise langetavad sellise otsuse. Need inimesed tahtsid kuuletuda Issandale Jeesusele ja saada ristituks. Nad kasteti üleni vee sisse. Just sel viisil toimus ristimine Piibli aegadel.
Ühe hea näite selle kohta leiab Apostlite tegudest 8. Filippus kõneleb seal ühe Etioopia eunuhhiga. Filippus "kuulutas talle evangeeliumi Jeesusest" (salm 35). Tõenäoliselt kandsid mõlemad mehed reisides endaga kaasas vett. Filippusel oleks olnud väha lihtne vett eunuhhile pea peale piserdada. Kuid eunuhhi, kes uskus Filippuse kuulutust Jeesuse kohta, ei ristitud enne, kui nad jõudsid "ühe vee äärde" (salm 36). Seal ütles eunuhh: "Ennäe, vesi! Mis takistab, et mind ei võiks ristida?" Seejärel "Filippus ja eunuhh, astusid vette, ja Filippus ristis tema. Aga kui nad veest välja tulid, ... Kuid ta [eunuhh] läks oma teed edasi rõõmuga."
Pange tähele, et nad mõlemad "astusid vette" ja tulid "veest välja". Eunuhh oli küpses eas inimene, kes uskus Filippuse kuulutust Jeesuse Kristuse kohta. Ta kasteti üleni vee sisse.

3. Mida tähendab ristimine?
Miks peaksime me olema ristimiseks üleni vette kastetud? Jumal valis vette kastmise, kuna see on üks väga mõjuvõimas viis näitamaks meile, et meie patud on andeks antud. Usklikud mõistavad, et nad peavad saama patust päästetud ja vajavad selleks Jumala armu. Ristimise ajal lähevad nad vee alla ja lasevad oma vanal eluviisil sel moel surra. Veest välja tulles astuvad nad uude ellu. Ristimisel identifitseerivad usklikud ennast Jeesuse Kristuse surmaga, kes suri meie eest.
Just nagu Jeesus tõusis surnuist, nii tõusevad ka nemad ristimisel veest välja, et "käia uues elus" (Roomlastele 6:4). Usklikud on Jumala lapsed ja nad soovivad olla Jumalale meele järgi. Kui nad seda teevad, annab Jumal neile tõelise kingituse igikestva elu näol. See juhtub siis, kui Jeesus tuleb maa peale valitsema (Luuka 1:32,33). Pole siis ime, et Jeesus pidas ristimist väga oluliseks.

4. Miks peaksin ma ennast ristida laskma?
Sa pead ennast laskma ristida, sest nagu kogu inimkond, oled sa suremas. Me oleme kõik oma patu palga ära teeninud. Paulus ütleb meile: "Palk on surm," (Roomlastele 6:23). Ilma Jumalata on surm kõige lõpp.
Inimestel on üks väga halb komme − tahtmatus mõelda oluliste asjade peale, mis neile ei meeldi. Surm on just üks sellistest asjadest. Meil peaks jaguma nii palju tarkust, et seda teemat mitte eirata. Hea uudis on see, et Jumal pakub meile igavest elu, seda aga ainult Tema tingimustel. See on õiglane, sest Tema on see, kes elu annab. Peetrus räägib meile Apostlite tegudes 2 ja 3, et me peame lunastuse saavutamiseks astuma viis sammu. Need on järgmised:

  1. uskuma Jeesusesse Kristusesse ja tema sõnumisse,

  2. pattu kahetsema (parandama meelt ja mõistma, et me vajame Jumalat ja Tema andestust),

  3. usku pöörduma (pöörduma ümber ja astuma Jumala suunas),

  4. kuuletuma Jeesusele, lastes oma patud ristimisega maha pesta,

  5. järgima kuulekalt Jumala valitud teed (Apostlite teod 2:27−42; 3:18−21).

Jumal peab oma lubadustest alati kinni. Ta ei vea meid kunagi alt. Nagu Jeesus ütles: "Keegi ei suuda neid kiskuda Isa käest," (Johannese 10:29).
5. Miks peaksin ma järgima Jumala käske?
Piibel räägib meile Moosese esimesest raamatust Johannese ilmutuseni välja, et Jumalal on tõsi taga. Jumala käskude järgimine toob kaasa elu ja käskudele mittekuuletumine tähendab surma. Jumala ütlustel on alati tõsi taga.
Noa jutlustas nurjatutele inimestele oma ajastul (1 Moosese 6). Neil oli võimalus valida. Nad võisid uskuda Noa sõnumit, kahetseda pattu ja saada päästetud või seda eirata ja hukka saada. Nemad valisid viimase. Jumal oma meelt ei muutnud. Ka Noal oli valiku võimalus. Tal oli võimalus ehitada laev ja saada päästetud või ignoreerida Jumala sõna. Tema valis laeva ehitamise. "Nii nagu Jumal teda käskis, nõnda ta tegi," (salm 22). Noa sai päästetud, kuna ta kuulas sõna. Kui me ignoreerime Jumala selget käsku saada ristitud, siis valime me elu asemel surma.
Valvur küsis Pauluse ja Siilase käest Filippis: "Isandad, mis ma pean tegema, et pääseda?" (Apostlite teod 16:30). Vastuseks öeldi talle: "Usu Issandasse Jeesusesse, siis pääsed sina ja su pere!". Valvur kuuletus ja sai ristitud.
Ka Jeesust ennast ristiti, kuigi ta oli patuta. Ta ütles: "Sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust!" (Matteuse 3:15). Kas võime meie, patused, ignoreerida ristimist, kui Jeesus ise seda ei teinud? Me peame järgima tema samme ristimise osas nii nagu ka kõiges muus.

6. Mida ma peaksin tegema nüüd, et kord Jumala kuningriigis igavest elu nautida?
Igavese elu nautimiseks pead sa lunastuse saavutamiseks astuma viis sammu, ilma et sa eiraksid ühtki neist. Apostlite tegudes 10 räägitakse Korneeliusest, kelle varal näidatakse, et vaga ja jumalakartliku elu elamisest ilma ristimata ei piisa. Peetrus käskis Korneeliuse "ristida Jeesuse Kristuse nimesse" (salm 48).
Ristimine on uue, suurt rõõmu täis elu algus. See annab su elule uue mõtte. Selles ebakindlas maailmas annab Rahujumal sulle seeläbi rahu.
Kas sul jätkub piisavalt tarkust, et järgida Jeesuse Kristuse käsku uskuda ja saada ristitud? Kui jah, siis ootab sind ees tõeline õnnistus! Jumal õnnistab sind igavese eluga siis, kui Jeesus saabub maa peale Tema kuningriiki looma.
"Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas."                                     (Roomlastele 6:23)