Jeesus Kristus tuleb tagasi!

Pärast selle infolehe lugemist olete leidnud vastused järgmistele küsimustele:
1. Kuidas me teame, et Jeesus tuleb tagasi?
2. Mis on "aja märgid"?
3. Mida mõtles Jeesus selle all, kui ta käskis meil palvetada "et sinu kuningriik tulgu"?
4. Millised on Jumala plaanid maailmaga?

Kas poleks see imeline? Jeesus Kristus tagasi maa peal. Ta tervendaks meid, aitaks meid, juhiks meid – teeks kõike seda, mida inimjuhid teha ei oska.
Enamus kristlikke kirikuid peaksid seda sõnumit õpetama. Kristadelflased usuvad sellesse tõeliselt. Kui Te Piiblit loete, siis jõuate ka Teie samale järeldusele:
JEESUS KRISTUS TULEB TAGASI.
Me oleme veendunud, et Piibel ütleb, et ta tuleb tagasi siia patuse maa peale ja muudab selle mitmeid kordi paremaks.
Vana Testament valmistas inimesi ette esimeseks Kristuse tulemiseks – seal on kirjas, kus ta sünnib, mis tegusid ta korda hakkab saatma ja kuidas ta sureb. Uus Testament annab meile palju informatsiooni tema teise tulemise kohta – milline saab maailm olema, mida ta siin tegema hakkab ning milline saab olema tema ülemvõim, kui ta loob Tema kuningriigi.
Piibel ei koosne kahest erinevast raamatust; Uuest ja Vanast Testamendist. See on üks tervik ja läbi selle kõlab üks ja seesama sõnum:
"Jeesus Kristus tuleb tagasi".
LUBADUSED
Esimeses Moosese raamatus, peatükid 12−25, räägitakse meile, kuidas Jumal valis kõikide meeste seast välja ühe ning lubas, et tervet maailma õnnistatakse läbi tema. Selle mehe nimi oli Aabram ja seda lubadust korrati tema pojale Iisakule ja pojapoeg Jaakobile, kelle teiseks nimeks oli Iisrael. Väga kiiresti kasvas see kaheteistkümnest hõimust koosnev perekond suureks rahvaks. Jumal kordas sama lubadust mitmel korral selle pere erinevatele liikmetele.
Jeesuse ema Maarja pärines samuti sellest perest. Selleks ajaks, kui Jeesus oli sündinud Iisraeli rahva hulka, olid paljud inimesed hakanud otsima Päästjat ja Kuningat. Nad kõik olid lubadusest teadlikud ning ootasid kedagi suurt ja tugevat, kes nende vallutajad roomlased minema ajaks ja kuningaks hakkaks. Siin on mõned lubadused, mis Jumal Iisraelile andis:

Kui Jeesus oli 30-aastane, anti Iisraeli rahvale teada, et ta on Jumala Poeg. Paljud uskusidki, et ta oli tulnud nende Päästjaks ja Kuningaks, kuid enamus juhtides teda ei aktsepteerinud. Nad kas ei teadnud, või ei tahtnud omaks võtta, mida Jumal oli Maarjale lubanud või mida inglid olid karjastele rääkinud. Enamus juhtidest ei uskunud Jeesuse tervendavatesse imetegudesse ega tema võimsatesse sõnadesse. Kolme ja poole aasta jooksul suutsid nad veenda Rooma valitsejaid teda tapma. Isegi Jeesuse jüngrid jätsid ta maha ja põgenesid.

ÜLESTÕUSMINE
Aga Jeesuse surm ei kestnud! Jumal tõi ta hauakambrist välja ja andis talle täiesti uue elu. Mitte kunagi enam ei pea Jeesus surma kogema – nüüd on Jeesus surematu. Ta ütles iseenda kohta: "Mulle on antud võim nii taevas kui ka maa peal." Nüüd kõlas see nagu räägiks Päästja ja Kuningas!
See oli alles algus!
Jeesust ei näinud enam keegi, kes temasse ei uskunud. Enam ei olnud neil võimalust teda küsitleda ega rünnata. Ainult jüngrid ja tema järgijad võisid teda näha ja temaga rääkida. Ja 40 päeva peale tema ülestõusmist võeti ta üles taevasse, jättes maha lubaduse – parima lubaduse, mis iialgi on antud.
"See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat."                                     (Apostlite teod 1:11)
Seda ei ole veel juhtunud, kuid ometi on siin välja toodud Jumala plaani põhjal näha, et Jeesus Kristus peab oma sõna ja tuleb maa peale tagasi.

TAGASITULEK
Vaadakem nüüd selgema pildi saamiseks veel mõningaid pühakirja salme.

  1. Jumal ütles, et Aabrami nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. (1 Moosese 12:3)

  2. Maailma kuningas pärineb kuningas Taavetist. (Luuka 1:32)

  3. See kuningas sureb, kuid tema surm ei kesta. (Psalmid 16:8−11)

  4. Jumala Poja tagasitulekul hakkab nõmmemaa õitsema ja inimeste haigused ravitakse terveks. (Jesaja 35)

  5. Jumala Poeg hakkab Jeruusalemmast maailma valitsema. (Jesaja 2:2−5)

Nende salmide põhjal on ilmselgelt näha, et Jumalal oli algusest peale plaan saata oma Poeg maa peale Päästjaks ja Kuningaks. Jeesuse sünd ja tema elu maa peal pidi andma inimestele võimaluse teda mõistma õppida. See oli meie võimalus õppida hindama seda, mida Jeesus tagasipöördumisel korda saatma hakkab.

MIDA TEEB JEESUS PRAEGU?
Jeesus on taevas, Jumala paremal käel ning valmistab ette Jumala kuningriiki. Seepärast käskiski ta meil palvetada: "Sinu riik tulgu." Ja peagi see nii juhtubki! Jeesus pöördub taevast tagasi ja hakkab siin maapealset Jumala kuningriiki looma. Ta äratab surnud üles, puhastab maailma ning valitseb Taaveti troonil Jeruusalemmast.

MÄRGID
Jumal ei ole kõige selle toimumise kohta andnud kuupäeva, kuid ta on andnud meile märgid, mille järgi me võime tema tulekut ennustada. Allpool on toodud vaid mõned Piibli "ettekuulutused", mis Jeesuse tagasipöördumist mainivad.

  1.  Juudi rahvas hakkab elama omal maal. (Jeremija 23:5−8)

  1. Ülemaailmsed probleemid on kõigile teada ja tuntud. (Luuka 21:25−27)

  1. Paljud maailma rahvad ähvardavad ja ründavad Iisraeli.                                                                                                           (Sakarja 14:1−11)

Nende märkide pealt paistab järjest selgemalt, et Jeesuse maa peale tagasi pöördumine  on tulemas. Me ei tea täpselt, millal ta tagasi tuleb, kuid seda, mis meie ümber maailmas toimub, võime me näha väga selgelt. Ettekuulutused hakkavad tõeks saama. Paljud juudid on pöördunud kaugemalt ja lähemalt tagasi "lubatud maale" (vaata Jeremija 23:8). See on lisaks kõigile nendele ettekuulutustele, mis on juba täide läinud.
Mida hakkad nüüd Sina selles osas ette võtma? Kas Sa ootad Jeesuse tuleku ära enne, kui midagi tegema hakkad? Siis võib juba hilja olla.
Kristadelflased püüavad kuuletuda Pühakirja kutsele ja olla valmis meie Päästja ja Kuninga jaoks.
Kas Sina tahad ennast Jeesuse tulekuks ette valmistada?
JEESUS KRISTUS TULEB TAGASI!