Kurat

MIS VÕI KES TA ON?

Pärast selle infolehe lugemist olete te leidnud vastused järgmistele küsimustele:


1. Kas üleloomulik kurat on olemas?
2. Mida ütleb Piibel kuradi kohta?
3. Kas üleloomulik kurat ahvatleb sind pattu tegema?
4. Kuidas saab sind päästa patu ja surma käest?

1. Kas üleloomulik kurat on olemas?
Ühe asja teeb Jumal Piibli kaudu väga selgeks: "mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole, mina olen Jumal ja ükski ei ole minu sarnane," (Jesaja 46:9). Mitte mingisugune üliinimlik jõud ei suuda vastu panna Jumala tahtele. Sellist kuradit nagu tavapäraselt ette kujutatakse ei ole olemas. Kurjuse allika leidmiseks peame me oma pilgud pöörama mujale.
Piibli kohaselt ei ole kahtlust, kus süü lasub. Inimese kiusatused pärinevad tema enese seest. Kuulake mida ütles Jeesus, Jumala poeg: "Aga mis suust välja tuleb, lähtub südamest ja see rüvetab inimest, sest südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvamist, abielurikkumist, hooramist, vargust, valetunnistust, pühaduseteotust," (Matteuse 15:18,19).
Jeesus kinnitab seda, mis Jumal ütles Noale kaua aega tagasi: "inimese südame mõtlemised on kurjad ta lapsepõlvest peale," (1 Moosese 8:21). Jeremija 17:9 ütleb: "Süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud."
Jaakobus nõustub kõigi nende ütlustega. Ta jõuab järelduseni "igaüht kiusab ta enese himu, ahvatledes ja peibutades. Kui seejärel himu on viljastunud, toob ta ilmale patu, aga täideviidud patt sünnitab surma," (Jaakobuse 1:14,15).
Pange tähele, et ükski neist salmidest ei maini sõnagagi üleloomulikku kuradit. Me ei pea kurjuse allika otsimisel vaatama kaugemale iseendast.

2. Mida ütleb Piibel kuradi kohta?
On tõsi, et Piibel räägib kuradist just nagu oleks ta reaalne isik. Samas peame me aga meeles pidama, et Piibel kasutab ohtrasti sellist "piltlikku kõneviisi". Piiblis on isikustatud ka palju muid elutuid asju.
Kaini ja Aabeli loos on isikustatud veri. Jumal ütleb Kainiga rääkides: "Mis sa oled teinud? Sinu venna vere hääl kisendab maa pealt minu poole!" (1 Moosese 4:10). Samamoodi kõneldakse ka tarkusest: "Selle paremal käel on pikk iga ja vasakul käel rikkus ning au," (Õpetussõnad 3:16). Matteuse 6:24 kõneleb ka Jeesus rahast (mammona) kui isandast. See ei tohiks meile üllatusena tulla, sest kasutame me ju isegi ütlusi nagu "tuli on hää sulane, aga paha peremees" ilma, et me arvaksime, et tuli inimene oleks.
Nii samuti viitab Piibel mõnikord kurjusele ja patule kui isikutele. See aitab meil paremini mõista patu suurust ja seda, kuivõrd ohtlikud on patud meie lunastusele. Selle tõestamiseks võrrelgem kahte piiblisalmi. Vaadelgem kuidas piltlikku kõneviisi on kasutatud heebrealastele 2:14: "... et ta [Jeesus] surma kaudu kõrvaldaks selle, kellel on võimus surma üle - see tähendab kuradi." Mis see kurat on? Millel on "võimus surma üle"? Roomlastele 6:23 ütleb meile, et "patu palk on surm". Patt on võimas ja toob endaga kaasa surma. Sinu elu on pidev võitlus patu vastu. Just patt on sinu tõeline vaenlane, aga mitte üleloomulik kurat.
Vanas Testamendis kasutatakse sõna 'saatan' sageli jõudude kohta, mis takistavad Jumala tahte toimumist ? 'saatan' tähendab 'vastalist' ? kuid enamustel juhtudel on see jäetud tõlkimata. Uues Testamendis esineb kreekakeelset sõna diabolos 38 korda ? 35 korral neist on see sõna tõlgitud 'kuradina'/'saatanana'. Sõna algne tähendus oli 'see, kes süüdistab'. Seepärast on mõnes kohas kasutatud tõlkes fraase "valevandujad" ja "keelepeksjad", kuna Piibli tõlkijad teadsid, et 'kuradi'/'saatana' kasutamine antud kontekstides ei olnud võimalik. Tiitusele 2:3 annab Paulus vanadele naistele nõu elada oma elu pühalikult, aga mitte olla "keelepeksjad" (diabolos). Ka Pauluse 1. kirjas Timoteosele (3:11) öeldakse kristlikele abikaasadele, et nad oleksid väärikad ja "mitte keelepeksjad" (diabolos).Mõlemas salmis oleks olnud rumal tõlkida see sõna 'kuradiks'. Vanad naised ja kristlikud abikaasad ei ole arusaadavalt 'kurat'. Seega ei tohiks iga kord sõna 'kurat' lugedes kujutada endale ette üleloomulikku kuradit. See oleks suur viga.
Johannese 6:70 ütles Jeesus: "Eks ma ole teid kahtteistkümmend välja valinud, ent üks teie seast on kurat." Juudas oli aga inimene mitte 'kurat'. Kui tõlkijad oleksid tõlkinud "üks teie seast on valevanduja", oleks tähendus olnud üheselt selge. Juudas reetis Jeesuse hiljem suudlusega. Ta ei olnud tõepoolest truu sõber, kuid samas ei olnud ta ka üleloomulik kurat.
Selleks, et mõista kes või mis on kurat, peame me hoolikalt Pühakirja uurima. Võtkem näiteks salmi Ilmutused 2:10: "Ennäe, kurat heidab mõned teie seast vangi." Kas teie arvates on see usutav, et üleloomulik kurat paneb usklikud sõna otseses mõttes vangi? See ei saanud nii olla, sest me teame, et tegelikult tegid seda roomlased. See on näide selle kohta, kuidas kurjus töötab. Järjest enam näeme me seda, et sõna 'kurat' kasutatakse kurjuse sümboliseerimiseks.
Patt võimutseb, sest kui inimesed on omapäi jäetud, ei järgi nad Jumala valitud teed. Sõnad kurat, saatan ja deemonid ei viita nende originaaltähenduses surematutele kiusatusse viijatele. Sellist olevust nagu üleloomulik kiusatusse viija ei ole olemas.

3. Kas üleloomulik kurat ahvatleb sind pattu tegema?
Kõike eelpool toodut arvesse võttes peab vastus sellele küsimusele olema "ei". Meie ise peame võtma endale vastutuse oma pattude eest. Me oleme juba näinud seda, et kurjad mõtted ja teod pärinevad südamest (Matteuse 15:18,19). Paulus ütleb: "Kõik on pattu teinud," (Roomlastele 3:23). Kas te usute, et Jumal süüdistaks meid, kui tegelik süüdlane oleks üleloomulik kurat? Kindlasti kohe mitte.
Me oleme surelikud tänu sellele, et Aadam ei kuuletunud Jumala seadustele. Kuid me kõik oleme oma surmaotsuse ära teeninud. Me ise oleme "patu palga" enda jaoks ära teeninud. Ja selleks palgaks on surm (Roomlastele 6:23).
Alles siis, kui me olema valmis tunnistama, et ainult meid endid saab pattudes süüdistada, saab Jumal meiega tööle hakata. Alles siis saame me härdusega kogeda, et vaatamata meie nõrkustele on Jumal valmis meid päästma.

4. Kuidas saab sind päästa patu ja surma käest?
Üks asi on kindel – iseennast sa päästa ei saa. Piibel ütleb seda väga selgelt. Sind saab päästa ainult Jumala armu läbi. Tema on andnud meile võimaluse patust ja surmast pääsemiseks. Ja seda läbi oma Poja, Jeesuse Kristuse ohverdamise läbi. Sel viisil on Ta avanud ukse igavesse ellu. Tema kutsub sind jagama Jeesuse võitu patu üle.
Jeesus elas oma elu täiuslikult ja suri seejärel "meie eest" (1 Tessalooniklastele 5:10). Jumal on valmis sinu patud andeks andma, kui sa usud Jeesusesse kui enda Lunastajasse. Jumala nimesse ristimise läbi (Markuse 16:16) ja Tema käskudest pidamise läbi (Johannese 15:8?13), saad sa patust ja surmast päästetud. Sinu lootuseks on surnust ülestõusmine igavesele elule. Jeesus tuli maa peale, et võtta ära nii patt kui ka surm, sest "tema päästab oma rahva nende pattudest"(Matteuse 1:21) ning "viimse vaenlasena kõrvaldatakse surm" (1 Korintlastele 15:26).
Jumal palub sul võtta vastutuse mitte ainult oma pattude vaid ka oma elu eest. Sul ei ole mingit põhjust peljata olematut üleloomulikku kuradit. Selle asemel kuula parem tarka nõuannet: "Karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus!" (Koguja 12:13).
Kui sa praegu oma elu sel viisil elad, siis saab sulle kuuluma ülim õnnistus igavese elu näol ajal, kui Jeesus saabub tagasi Jeruusalemma, et maa peal Jumala kuningriiki luua: "Sest sinna on Issand seadnud õnnistuse, elu igaveseks ajaks" (Psalmid 133:3).