JUMALA, JEESUSE JA PÜHA VAIMU VAHELISE SEOSE MÕISTMINE

Pärast selle infolehe lugemist olete te leidnud vastused järgmistele küsimustele:
1. Milline on Jumala ja Jeesuse vaheline seos?
2. Kuidas kutsutakse Jeesust pühakirjades?
3. Miks ei saa Jeesus Jumal olla?
4. Kes või mis on Püha Vaim?
5. Milline on Jumala ja Jeesuse vaheline seos tulevikus?

1. Milline on Jumala ja Jeesuse vaheline suhe?
Piiblis on palju salme, mis ütlevad selgelt välja Jumala ja Jeesuse vahelise seose olemuse. Piibel õpetab, et Jeesus on Jumala poeg. Samuti ütleb Piibel, et Jumal on Jeesuse Kristuse isa.
Nii rääkis ingel Maarjale: "Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks," (Luuka 1:31,32).
Jeesuse ristimisel ütles hääl taevast: "See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel!" (Matteuse 3:17). Kõik head isad tunnevad rõõmu sõnakuulelikest lastest. Jumal ei ole selles suhtes erand. Just nii nagu tavaline isa ei ole sama isik, mis tema poeg, nii ei ole ka Jumal üks ja seesama, mis Tema poeg Jeesus.
Jeesus on oma isa olemisega, peegeldades Jumala iseloomu inimlastele (Heebrealastele 1:3). Kui Sa vaatad peeglisse, siis näed Sa oma kuju, kuid see, mis Sulle vastu vaatab, ei ole füüsiliselt sina – see on peegeldus. Samamoodi ei ole ka Jeesus sama, mis Jumal. Jeesus lihtsalt peegeldas Jumala olemust inimestele.
Isad on alati enne oma lapsi olemas olnud. Jumal on alati olemas olnud, kuid Jeesus Tema poeg seda ei ole. Peetrus räägib meile, et Jeesus oli Jumala vaimus ette määratud, "aga aegade lõpul on saanud avalikuks teie pärast" (1 Peetruse 1:20).
Jeesust ei olnud enne tema sündi olemas. Ta sündis sellepärast, et "nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu," (Johannese 3:16). Jumal andis oma poja. Enam selgemini ei ole võimalik öelda.
Nii nagu Jumal kutsus Jeesust oma "armsaks pojaks" nii kutsus ka Jeesus Jumalat tihti isaks. Ta ütles: "Ma lähen Isa juurde, sest Isa on suurem kui mina," (Johannese 14:28). Kui Jumal on suurem, siis kuidas saab Ta Jeesusega üks ja seesama olla?
Kui Jeesuselt küsiti aegade lõpu kohta, siis ütles ta: "Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei inglidki taevas ega Poeg, ainult Isa üksi," (Markuse 13:32). Kui Jumal teab ja Jeesus ei tea, siis kuidas saavad nad üks ja seesama olla?
Peale oma ülestõusmist ütles Jeesus: "Ma lähen üles oma Isa ja teie Isa ning oma Jumala ja teie Jumala juurde,"(Johannese 20:17). Apostel Paulus kutsub Jumalat "Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa" (2 Korintlastele 11:31). Jumal ja Jeesus on kaks erinevat asja.
Apostlid Paulus ja Johannes mõistsid Jumala ja Jeesuse vahelist seost. Paulus ütles: "Kristus on iga mehe pea, … ja Jumal on Kristuse pea," (1 Korintlastele 11:3). Sel ajal oli Jeesus juba surematu ja taevas, aga siiski mitte Jumalaga võrdne.
Jeesus on siiski inimene, mitte Jumal. Paulus ütleb meile: "Sest üks on Jumal, üks on ka vahemees Jumala ja inimeste vahel: inimene Kristus Jeesus," (1 Timoteosele 2:5). Jumalat ei kutsuta mitte kunagi "Poeg Jumalaks". Need on kaks eri asja.
Johannes ütles: "Kes iganes tunnistab, et Jeesus on Jumala Poeg, selles püsib Jumal ning tema püsib Jumalas," (1 Johannese 4:15). Siin öeldakse selgelt välja: Jeesus on Jumala Poeg. Nii see täpselt on.

2. Kuidas kutsutakse Jeesust pühakirjades?
Sageli kutsutakse teda Jeesuseks, Kristuseks, Issandaks ja õpetajaks. Aga ka:

  1. inimese pojaks (81 korda);

  2. Jumala Pojaks (27 korda);

  3. Taaveti pojaks (17 korda);

  4. armsaks Pojaks (8 korda).

Jeesust kutsuti "inimese pojaks", kuna ta sündis inimesest emale; "Jumala Pojaks", kuna Jumal oli ta isa; "Taaveti pojaks", kuna ta pärines kuningas Taavetist ning ta tuleb maa peale tagasi, et istuda kuningana Taaveti troonile (Luuka 1:32,33); ning "armsaks Pojaks", kuna ta kuuletus oma isale Jumalale.
Kõigil neil 133 korral kutsutakse Jeesust pojaks. Ta erineb selgelt Jumalast, kes on Isa. Me peame aktsepteerima neid tõendeid, mida Piibel meile nii ohtralt pakub.

3. Miks ei saa Jeesus Jumal olla?
Kuigi Jumala ja Jeesuse eesmärgid on samad, on nende teod erinevad.
Jumal andis Aadamale valiku. Aadam tegi oma sõnakuulmatusega pattu. Selle tulemusena on kogu inimrass surelik. Lunastuse saamiseks pidi patuta inimene inimesed Jumala silmis puhtaks pesema. See inimene on Jeesus Kristus (1 Korintlastele 15:20−23,42−49).
Jumal ei oleks suutnud sellist tegu ise teha, kuna Ta on surematu ja patust puhas. Teda ei saa kurjus kiusata (Jaakobuse 1:13). Vastupidiselt Jumalale oli Jeesus surelik, teda sai kiusatusse viia, ta oleks saanud pattu teha, kuigi ta seda ei teinud (Heebrealastele 2:18; 4:15). Jumal andis oma poja "et maailm tema läbi päästetaks" (Johannese 3:17). "Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused" ning "meid päästetakse tema kaudu viha eest"  (Roomlastele 5:8,9).
Jumal ei saa pattu teha ega surra. Seepärast andis Ta meile lunastuse Jeesuse Kristuse läbi, kes suri meie eest. Kui Jeesus ei oleks saanud pattu teha, siis poleks tema võidul patu üle mingit tähendust.

4. Kes või mis on Püha Vaim?
Piibel ütleb, et Püha Vaim on Jumala vägi. See ei ole inimene, kes kontrollib tegusid. Jumal ise kontrollib oma Vaimu. Ingel ütles Maarjale: "Püha Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal, seepärast hüütaksegi Püha, kes sinust sünnib, Jumala Pojaks,"  (Luuka 1:35). Siin öeldakse tõde lihtsate sõnadega välja. Jumal kasutas oma väge, et anda elu oma pojale Jeesusele.

5. Milline on Jumala ja Jeesuse vaheline seos tulevikus?
Kuigi Jeesus on nüüd surematu, on tema roll Jumala omast siiski erinev. Varsti saadab Jumal Jeesuse maa peale tagasi Tema kuningriiki looma (Sakarja 9:9,10; Matteuse 25:31). Jeesus valitseb kuningana nii kaua, kuni ta loovutab kuningriigi Jumalale. Jeesus, kui Jumala surematu Poeg, on siiski Temast alam – "et Jumal oleks kõik kõiges" (1 Korintlastele 15:23−28).
Ka meie võime saada Jumala kuningriiki. Selleks, et meid õnnistataks Jeesuse tulekul igavese eluga, peame me:

  1. uskuma Jumala Sõna ja pidama kinni Tema käskudest;

  2. pidama kalliks Jumala suurepärast kingitust Tema "ainusündinud Poja" näol;

  3. hindama kõrgelt Jeesuse tööd, "kes suri meie eest".

Jeesusele jääb viimane sõna: "Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat, ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud," (Johannese 17:3).