Taevas ja Põrgu


MIDA ÕPETAB PIIBEL?
Pärast selle infolehe lugemist olete te leidnud vastused järgmistele küsimustele:

1. Mis on taevas?
Piiblist leiame taeva kohta olulisi fakte:

Mida võime me nendest Piiblis antud faktidest enda jaoks õppida?

Eelloetu sobib suurepäraselt psalmiga 115:16: "maa on ta andnud inimlastele." See saab olema suur päev, kui "maa saab täis Issanda au tundmist“ (Habakuk 2:14).

2. Kus on põrgu?
"Põrgu" on üks Piibli kõige enam valesti mõistetud sõnu. Põhimõtteliselt tähendab see sõna Vanas Testamendis "hauda". Uues Testamendis tähendab "põrgu" kas "hauda" või Hinnomi orgu, mis on füüsiliselt eksisteeriv org Jeruusalemma külje all.
Arusaam, et põrgu on koht, kuhu saadetakse patused inimesed peale surma ja kus nad põlevad igavesti tules, ei saa olla tõsi. Aga miks siis? Seda sellepärast, et Piibel ütleb meile:

Nende kahe fakti tõesuses ei ole kahtlust. Apostlite tegudes 2:26,27 tsiteerib Paulus psalmi 16:10, mis ütleb "sa ei jäta mu hinge surmavalda". Ta ütleb ka, et Taavet teadis, et Jumal laseb Kristusel surnuist tõusta, et panna ta oma troonile ning "siis ta rääkis Messia ülestõusmisest" (Apostlite teod 2:30,31). See tähendab, et Jeesus pidi surnuist tõustes tulema välja "põrgust".
Jeesus ei tulnud ainult "põrgust" (hauast) välja, vaid ka ütles: "Mina olen ... elav. Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed," (Ilmutus 1:18). Milleks on meile võtmed? Ikka selleks, et uksi avada. Jeesus loob elava pildi sellest, kuidas ta "keerab lukust lahti" põrgu ja surma uksed, äratades oma tagasipöördumisel üles surnud (1 Korintlastele 15:20?23).
Nüüd peame me endilt küsima, kus oli too põrgu, kuhu Jeesus läks? Piiblist võime me lugeda "Ja Joosep võttis ihu ... ja pani oma uude kaljusse raiutud hauakambrisse" (Matteuse 27:57?60). Too põrgu, kuhu Jeesus läks vastavalt psalmile 16:10, on hauakamber. Hauakamber on pime, varjatud koht, just nagu haud.
Sõnad "sheol" ja Uues Testamendis kasutatud kreeka sõna "hades" pärinevad mõlemad samast allikast ? ’nägemata’ või ’varjatud koht’. Seega on sõnadel "põrgu", hauakamber, haud ja nägemata koht sarnane tähendus. Niisiis tõusis Jeesus tõesti "põrgust", kui ta ärkas surnuist Joosepi hauakambris.
Jeesus saavutas hiilgava võidu patu ja surma üle. Taavet ütles ilusasti: "Jumal lunastab mu hinge surmavalla käest," (Psalmid 49:15). Seega sõna otseses mõttes äratab Jeesus temale ustavad üles "põrgust" ? see tähendab hauast.
Mitte kuskil ei viita sõna "sheol" patuste inimeste igavesele piinale. Joonas kasutab sõna "sheol" kirjeldamaks seda, et ta oli suure kala kõhus (Joona 1:17?2:2). See on suurepärane näide selle kohta, et see sama sõna tähendab vaid ’varjatud kohta’. Seega ei ole "põrgul" mingit seost tules põlemisega.
Uues Testamendis on lisaks "hadesele" veel kaks sõna tõlgitud "põrguna". Ühte neist kasutatakse vaid korra Peetruse teises kirjas 2:4. Selle sõna tähendus on varjatud koha sügavaim koht ehk sopp. Teist sõna kasutatakse tihti ning see viitab Hinnomi orule. Sellesse paika tühjendati ja seal põletati Jeruusalemma prügi. Sinna visati ka surnud kurjategijate kehad ja need
põlesid leekides, mis ei tohtinud kunagi kustuda. Need olid aga surnud mitte elavad kehad. Ja mitte kehad ei põlenud igavesti vaid leegid.
Kõik Jeruusalemma elanikud teadsin, mida Jeesus pidas silmas, kui ta rääkis keha põrgutulle heitmisest (Matteuse 5:29). Ta rääkis igavesest surmast nende puhul, kes ei elanud Jumala meele järele.
Seega tähendab "põrgu" Uues Testamendis kas ’varjatud kohta’, mida me kutsume hauaks, või Hinnomi orgu. Põrgu ei ole koht, kus inimesed kannatavad igavest piina.
3. Kuidas aitab meil tõe teadmine taeva ja põrgu kohta mõista paremini Jumala plaane inimkonnaga?
See aitab meid väga palju. Piibel räägib "taevast", kuid Jumala plaanid ei näe ette meie minekut sinna. Kui me sureme enne Jeesuse tulekut, siis läheme me hauda ("põrgu"). Meil ei ole vaja karta, kui me kuulume Jeesusele. Tema ütles: "Mina olen ülestõusmine ja elu," (Johannese 11:25). Kui ta saabub tagasi maa peale, siis "surm on neelatud võidusse! Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel?» (1 Korintlastele 15:54?55). Tema ustavaid jüngreid õnnistatakse kohtumõistmisel igavese eluga (vaata ka voldikut "Ülestõusmine ja kohtumõistmine").
Jumal on lubanud täita maailma oma hiilgusega. See juhtub siis, kui Jeesus saabub maa peale Jumala kuningriiki looma. Ta hakkab valitsema Jeruusalemmast, "suure Kuninga linnast" (Matteuse 5:35). "Ja teda kummardavad kõik kuningad, " (Psalmid 72:11); "Ja tema kuulutab rahvaile rahu" (Sakarja 9:10).
Kuidas on lood Sinuga? Kas Sinust saab üks Jeesuse ustavatest pühakutest? Kas Sinust saab sarnaselt nendega surematu ja Sa aitad Jeesusel õpetada maailma surelikele Jumala meele järgi olemist? Sest nemad "saadavad paljusid õiguse teele" (Taaniel 12:3).
Kui Sa asud praegu Jumalat tema meele päraselt teenima, siis saad Sa osa suursugusest misjonäritööst tulevikus. Jeesus ütles oma ustavatele jüngritele: "sest mina elan ja ka teie peate elama," (Johannese 14:19).
Jumala kuningriik on tulekul. Nii tõesti, kui see on, sel päeval kaetakse maa taeva õnnistustega.