Püha Vaim


JUMALA ERILINE VÕIM

Pärast selle infolehe lugemist olete te leidnud vastused järgmistele küsimustele:
1. Kuidas on Jumal, Jeesus Kristus ja Püha Vaim omavahel seotud?
2. Kuidas on Jumal oma Püha Vaimu minevikus kasutanud?
3. Kas Jumala Püha Vaim töötab ka tänapäeval?
4. Kuidas hakkab Jumal oma Püha Vaimu kasutama tulevikus?

1. Kuidas on Jumal, Jeesus Kristus ja Püha Vaim omavahel seotud?

Kas neid väiteid saab Piibli abil tõestada? Jah, saab küll. Jumal kutsus Jeesust alati oma Pojaks. Kui Jeesust ristiti, ütles Jumal: "See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel!" (Matteuse 3:17).
Jeesus ei väitnud kunagi, et ta on Jumalaga võrdne. Ta ütles "...Isa on suurem kui mina ... mina armastan Isa," (Johannese 14:28-31). Jeesus kutsus Jumalat alati oma Isaks.
Jumal teadis loomise algusest peale, et Ta peab kord oma Poja kaudu maailma päästma. Samas ei eksisteerinud Jeesust enne seda, kui Maarja ta sünnitas. Peetrus ütles: "Tema [Jeesus] oli selleks ette määratud küll enne maailma rajamist, aga aegade lõpul on saanud avalikuks teie pärast," (1 Peetruse 1:20). Jeesust kutsutakse Piiblis alati "Jumala Pojaks", aga mitte kunagi "Poeg Jumalaks".
Püha Vaim ei saaks olla "kolmainsuse" üheks osaks, kui selle kahte teist osa ei eksisteeriks. Isa, Poja ja Püha Vaimu vahel on tugev side. See aga ei tähenda, et need kolm oleksid "sama võrdsed" või "sama võrra igavesed".
On tõsi, et Piiblis viidatakse Pühale Vaimule mõnikord kui isikule. Samas juhtub Piiblis sageli, et asjadele antakse inimese omadused. Näiteks Jeesus rääkis "rikkusest" kui "isandast" (Matteuse 6:24).
Püha Vaim on Jumala võim, aga mitte eraldiseisev isik.


2. Kuidas on Jumal oma Püha Vaimu minevikus kasutanud?
Jumal kasutas oma Püha Vaimu loomisel. Kui "Maa oli tühi ja paljas ... ja Jumala Vaim hõljus vete kohal" (1 Moosese 1:2).
Jumal kasutas oma Püha Vaimu inimese loomisel. "Issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on, mullast, ja puhus tema ninasse eluhinguse: nõnda sai inimene elavaks hingeks," (1 Moosese 2:7).
Jumal kasutas oma Püha Vaimu prohvetite juhatamiseks, et nood õpetaksid Iisraeli ja räägiksid tema rahvale asjadest, mis on tulemas. Peetrus ütles, et "iialgi pole ühtegi prohvetiennustust esile toodud inimese tahtel, vaid Pühast Vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala käest" (2 Peetruse 1:21). Just sellepärast võime me Piibliõpetusi usaldada. Kõik need sõnumid on Jumala enda poolt antud.
Jumal kasutas oma Püha Vaimu neitsi Maarja juures. "Püha Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal, seepärast hüütaksegi Püha, kes sinust sünnib, Jumala Pojaks," (Luuka 1:35).
Jumal andis oma Püha Vaimu piiritult Jeesusele kasutada. Seepärast oli Jeesusel ainulaadne võime pühakirja mõista. Ta teadis, et Vana Testament sisaldas ennustusi tema sünni, elu, surma ja ülestõusmise kohta. Need ennustused said kõik teoks. Jeesus äratas surnuist üles Jairuse tütre, Naini lese poja ja Laatsaruse. Jeesus võis inimestele (ja meile) tõemeeli öelda: "Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu," (Johannese 6:63). Me peaksime kordama koos Peetrusega: "Sinul on igavese elu sõnad," (Johannese 6:68).
Jumal andis oma Püha Vaimu apostlitele. Neil läks vaja erilist abi, et kristlus paljude inimesteni viia. See ei olnud sugugi kerge ülesanne kuna roomlastel, kes tol ajal Iisraeli valitsesid, olid oma jumalad. Juudi valitsejad vihkasid Jeesust nõnda, et lasid ta risti lüüa. Asjaolu, et apostlid võisid imetegusid korda saata, lisas nende sõnadele usutavust. Jumal saatis nad üle maailma Jeesusest jutlustama ja selle tulemused olid muljetavaldavad. Tuhanded hakkasid uskuma ja lasid ennast ristida.
Kolmekümne aastaga tekkisid hästi organiseerunud kristlaste grupid paljudes külades ja linnades, kaasa arvatud Roomas. See eriline kingitus Püha Vaimu näol osutus väga viljakandvaks. Ainult apostlid said Vaimust tulenevat võimu teistele käte peale panemisega edasi anda (Apostlite teod 8:14?24; 2 Timoteose 1:6). Peale seda kui apostlid surid ning surid ka need, kellele nad võimu edasi olid andnud, lõppes selle erilise kingituse jõud.
Alates esimesest sajandist tänaseni välja ei ole kellelgi teisel olnud isiklikku kontrolli Jumala Püha Vaimu üle. Nüüd oleme me ise endi jaoks kirja pannud täieliku taevaliku Piibli ? need on pühakirjad, "mis võivad sulle tarkust anda päästeks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses" (2 Timoteose 3:15). Meile ei ole vaja midagi enamat.


3. Kas Jumala Püha Vaim töötab ka tänapäeval?
Jah, kindlasti. Jumal töötab jätkuvalt läbi oma Vaimu juhtides maailmas toimuvat. Taaniel ütles kuningale, et "Kõigekõrgem valitseb inimeste kuning-riigi üle, annab selle, kellele ta tahab” (Taaniel 4:14, 22, 29). Jumal teeb sedasama ka tänapäeval. Selle lõpptule-musena "püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävitamatuks" (Taaniel 2:44).
Jumal töötab jätkuvalt läbi oma sõna, Piibli. Paulus ütles, et evangeelium "on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub" (Roomlastele 1:16). Meid saab mõjutada Jumala sõna kaudu. "Usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu," (Roomlastele 10:17). Usk aitab meil Jumala käskudest kinni pidada.
Kuna pühakirjad kirjutati Jumala Püha Vaimu mõju all, siis elab usklikes "Kristuse Vaim" (Roomlastele 8:9). See tähendab, et Jumala sõna mõju aitab meil elada vaimset elu. See on meie jaoks ülitähtis, kuid samas erineb see väga neist erilistest võimetest, mille osaliseks said apostlid.
Jumal töötab jätkuvalt palvetele vastates. Meile soovitatakse "palvetage lakkamatul" (1 Tessalooniklastele 5:17). "Kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid," (1 Johannese 5:14). See, et meil on võimalus palve kaudu Jumalaga rääkida on suur õnnistus. Ta vastab meie palvetele viisil, mis aitab kõige paremini kaasa meie vaimsele kasvamisele.


4. Kuidas hakkab Jumala oma Püha Vaimu kasutama tulevikus?
Jumal kasutab oma Püha Vaimu selleks, et luua maa peale oma Kuningriik. "Aga nii tõesti kui ma elan ja kogu maailm on täis Issanda auhiilgust," (4 Moosese 14:21). See saavutatakse siis, kui Jeesus tuleb maa peale tagasi kuningaks.
Jumal kasutab oma Püha Vaimu selleks, et inimesed surnuist üles äratada ja anda oma truudele alamatele igavene elu (Johannese 5:28,29). Siis saavad nad kasutada Jumala Vaimu samal viisil kui Jeesus seda tegi.
Jumal kasutab oma Püha Vaimu läbi oma sõna, Piibli. Surelikel saab tulevikus olema võimalus seda kasutada nii nagu meie praegu.
Kõige parem uudis on see, et kui sa hakkad täna Jeesust järgima, siis elad sa temaga igavesti. Sul saab olema kirgas surematu keha just nagu Jeesusel praegu (Filiplastele 3:20,21). Jätkugu meil kõigil piisavalt tarkust, et järgida Jeesuse õpetust: "[kuulake] Jumala Poja häält, ning kes seda kuulevad, peavad elama," (Johannese 5:25).