ELU PEALE SURMA

MIDA ÕPETAB PIIBEL
Pärast selle infolehe lugemist olete leidnud vastused järgmistele küsimustele:

 1. Miks on Jeesuse Kristuse lähenemine elule peale surma nii tähtis?

 2. Millist lootust annab Piibel tulevase elu kohta?

 3. Millal saavad väljavalitud Jeesuse Kristuse juurde?

 4. Mida tähendab "surnute ülestõusmine"?

 5. Mida tähendab "kohtumõistmine"?

 6. Mida ütleb Piibel "surematute hingede" kohta?

 7. Kuidas hakkab tulevik välja nägema?

1. Miks on Jeesuse Kristuse lähenemine elule peale surma nii tähtis?
Maailmas on olnud palju suuri juhte. Mõned neist poliitilised juhid, mõned usujuhid. Kõikide nende juhtide seas on Jeesus Kristus olnud ainuke, keda on surnuist üles äratatud. Jeesust nägid peale tema surnuist ülestõusmist tuhanded inimesed (1 Korintlastele 15: peale surma ise kogenud, siis on ta ka parim allikas sellest rääkimaks. Kui me oleme arukad, siis me ka kuulame seda, mis tal meile öelda on.
2. Millist lootust annab Piibel tulevase elu kohta?
Üks sõdur palvetas kord enne lahingut: "Oo Jumal, kui sa oled olemas, siis päästa mu hing, kui see on olemas."  On kurb tõdeda, et olles nii lähedal surmale, ei teadnud see vaene mees midagi tulevasest elust. Samas on tänapäeval nii palju inimesi, kes on tolle sõduriga sarnases seisus ? nad ei tea, mis juhtub nendega peale surma.
Piiblis väljendatud lootus keskendub kolmele suurele tõele:

 1. Kristuse tagasipöördumine taevast;

 2. surnute üles tõusmine;

 3. Jumala Kuningriigi loomine maa peal Tema poja Jeesuse Kristuse poolt.

Jeesus ise viitab neile suurtele tõdedele, kui ta ütleb: "Aga kui Inimese Poeg [Jeesus] tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile," (Matteuse 25:31) ja "sest tuleb tund, mil kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält ning tulevad välja" (Johannese 5:28,29).
Sellest lootusest teadlik olemine aitab meil paremini mõista, mida õpetab Piibel elu kohta peale surma.
3. Millal saavad väljavalitud Jeesuse Kristuse juurde?
Selle kohta ütleb Jeesus väga selgelt: "Sest Inimese Poeg tuleb oma Isa kirkuses koos oma inglitega ja siis tema tasub igaühele selle tegusid mööda," (Matteuse 16:27). Pöörake siinjuures tähelepanu sündmuste käigule:

 1. Jeesus tuleb kirkuses ja alles seejärel...

 2. tasub ta igaühele.

Seega, kõigepealt saabub Jeesus maa peale ning alles seejärel hakkab ta kõigile tasuma. Kuna Jeesus ei ole veel maa peale tagasi pöördunud, siis ei saa ta ka kellelegi veel tasunud olla. Samuti ütleb Jeesus: "...see tasutakse sulle õigete ülestõusmisel," (Luuka 14:14). Kuna aga ülestõusmine ei ole veel aset leidnud, siis ei ole ka keegi veel oma tasu kätte saanud.
Jeesuse tagasipöördumine maa peale, surnute ülestõusmine ja igavese elu kinkimine Jumala ustavatele jüngritele on kõik alles tulevikus.
4. Mida tähendab "surnute ülestõusmine"?
Jeesus rääkis sellest, et Aabraham, Iisak ja Jaakobus on kõik Jumala Kuningriigis. Seega, kui surnud üles äratatakse, siis muutuvad nad jälle inimestena äratuntavateks. Nad saavad tagasi oma kehad just nii nagu see juhtus Jeesusega, kui Jumal ta surnuist üles äratas. Peale surnuist ülestõusmist oli Jeesust võimalik näha ja ka puudutada (Johannese 20:27). Ta ei olnud enam kehatu vaim. Apostel Paulus lubas, et "meie alanduse ihu muudab [Jeesus] oma kirkuse ihu sarnaseks" (Filiplastele 3:21). Seega saavad igavese elu kingituse saajad sarnaselt Jeesusega endale surematud kehad.
Surnute ülestõusmine toimub siis, kui Jeesus pöördub tagasi maa peale Jumala Kuningriiki looma. Paulus ütleb meile järgmist: "sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Aga igaüks oma järjekorras: uudseviljana Kristus, pärast seda Kristuse omad tema taastulekul." (1 Korintlastele 15:22,23).
Seniks kui see päev saabub, on surm surnute jaoks nagu uni (1 Korintlastele 15:51, Psalm 6:5). Nende ärkamise hetk on nende ülestõusmine. Hauas kaotab aeg igasuguse tähenduse.
Ammu aega tagasi väljendas Piibli ülestõusmise lootust väga hästi Marta, kes oma vennast Laatsarusest rääkides ütles: "Ma tean, et ta tõuseb üles ülestõusmise viimsel päeval," (Johannese 11:24).
5. Mida tähendab "kohtumõistmine"?
Ühes asjas on Piibel algusest peale väga selgesõnaline ? Jumal on andnud meile vabaduse valida, kas järgida Tema valitud teed või mitte. Piibel räägib meile, mis juhtub siis, kui (a) me Teda teenime ja (b) kui me oleme Ta endast eemale tõrjunud.
Inimesed, kes Jumalast teavad ja on seega Tema ees vastutavad, peavad kõik "saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees" (2 Korintlastele 5:10). Neile, kes on teda teeninud, ütleb Jeesus: "Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale!" (Matteuse 25:34). Need, kes on olnud "tõele sõnakuulmatud" (Roomlastele 2:8), ei pääse Jumala Kuningriiki.
Ka Jeesus kinnitab neid õpetusi. Ta ütleb, et neid, "kes on teinud head", õnnistatakse "eluks ülestõusmisega" ning need, "kes on teinud halba", kannatavad "hukkamõistuks ülestõusmise" läbi (Johannese 5:29).
6. Mida ütleb Piibel "surematute hingede" kohta?
Mitte kuskil Piiblis ei mainita fraasi "surematud hinged". Absoluutselt mitte kuskil. Sõnad "surematu(s)" ja "hing" esinevad küll mitmel pool, kuid mitte kuskil Piiblis ei leia neid sõnu üheskoos.
3?8). See teeb Jeesuse unikaalseks ja kuna ta on elu Sõna "hing" (ehk heebreakeelne sõna nephesh Vanas Testamendis ning kreekakeelne psuche Uues Testamendis) kasutatakse:

 1. elu tähenduses ? näiteks, 1 Saamueli 22:23 : "kes püüab minu hinge, see püüab ka sinu hinge";

 2. elusolendi (nii inimese kui ka looma) tähenduses ? näiteks, 1 Moosese 46:18 :  "Leale ... kes tõi need Jaakobile ilmale, kuusteist hinge".

Meremehed kasutavad sõna "hing" samasuguses tähenduses. Kui nad satuvad merel hätta, siis saadavad nad välja sos-signaali, mis inglise keeles tähendab "päästke meie hinged" (Save Our Souls). See on appikarje kelleltki, kes tahab, et tema elu päästetaks.
Piiblist leiame näiteid selle kohta, et hing (nephesh ehk inimene) võib:

 1. puudutada (3 Moosese 5:2);

 2. süüa (3 Moosese 7:20);

 3. pattu teha (3 Moosese 5:15);

 4. surra (Joosua 11:11, Hesekiel 18:4).

Idee inimhinge surematuse kohta pärineb kreeka filosoofidelt. See idee pole aga õige, kuna Piibel seda ei toeta. Jeesuse õpetuste kohaselt tuleb tema taevast alla, aga mitte ei lähe meie tema juurde.
7. Kuidas hakkab tulevik välja nägema?
Me võime Piibli õpetused tuleviku kohta järgmiselt kokku võtta:

 1. kui me sureme, siis me oleme lihtsalt surnud ilma, et me midagi teaksime või tunneksime. See oleks nagu pikk uni hetkeni, mil ...

 2. Jeesus Kristus pöördub tagasi maa peale, et ...

 3. surnud üles äratada ja ...

 4. mõista kohut vastutavate elavate ja surnute üle, ning lõpuks ...

 5. loob maa peal Jumala Kuningriigi.

Taaniel ütleb meile: "Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, ärkavad: ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks," (Taaniel 12:2).
Kummasse gruppi kuulud Sina? Kas Sul jätkub piisavalt taipu, et praegu Jeesust järgima hakata? Kui jah, siis elad Sa koos temaga igavesti, kui ta tuleb kõiges hiilguses Jumala Kuningriiki looma.
Jah tõesti, peale surma on olemas elu. Laske see imeilus lubadus jõuab teie südamesse ja julgustagu see teid nüüdsama Jumalat teenima, sest "Siis paistavad mõistlikud nagu taevalaotuse hiilgus, ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otsekui tähed ikka ja igavesti." (Taaniel (12:3)