Juudid Jumala plaanides
Pärast selle infolehe lugemist olete leidnud vastused järgmistele küsimustele:
1. Kuidas sai juudirass alguse?
2. Miks osutusid juudid väljavalitud rahvaks?
3. Mis on juutidega ajaloo vältel juhtunud?
4. Milline on juutide tulevik?
5. Ma ei ole juut ? kas Jumal saab mind siiski päästa?

Lukkus uste avamiseks on vaja võtit. Järgnevalt anname teile viis "kuldset võtit", mis aitavad teil lahti lukustada Piiblisõnumi juutide ja meie kohta:
1.   Jumala poolt Aabrahamile antud lubaduste mõistmine,
2.   Jumala poolt Taavetile antud lubadustest teadlik olemine,
3.   Jumala ja juutide vahelise suhte uurimine,
4,   Jeesuse Kristuse töö mõistmine,
5.   teadmine, et Jumalariik saabub kord maa peale.
1. Kuidas sai juudirass alguse?
Juudirass sai alguse mehest nimega Aabram. See mees oli Jumala meele järele. Aabrami usku Jumalasse ja Jumala lubadusi talle tuuakse tänaseni eeskujuks. Jumal tõi Aabrami Uurist, mis asub Pärsia lahe ääres, maale, mida tänapäeval tuntakse Iisraeli nime all.
Jumal andis Aabramile (tema nimi muudeti hiljem Aabrahamiks) väga erilised lubadused:
a) "ma teen sind suureks rahvaks",
b) "ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad ja panen vande alla selle, kes sind neab",
c) "sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal" (1 Moosese 12:2,3),
d) "kogu maa, mida sa näed, ma annan sinule ja su soole igaveseks ajaks",
e) "ma teen su soo maapõrmu sarnaseks" (sama arvukaks, 1 Moosese 13:15,16),
f) "ma lasen sind rahvaiks saada, kuningadki põlvnevad sinust",
g) "ma teen lepingu enese ja sinu vahel, ja sinu soo vahel pärast sind, ..., et ma olen Jumalaks sinule ja su soole pärast sind"
(1 Moosese 17:6?8).

Aabrahami pojal Jaakobil oli kaksteist peoga. Ajapikku kasvast neist välja suur
rahvas ? juudid.
2. Miks osutusid juudid väljavalitud rahvaks?
Jumal pidas väga lugu Aabrahami, Iisaku ja Jaakobi truudusest. Juudid valiti sellepärast, et "ta armastas su vanemaid ja valis nende järglased pärast neid" (5 Moosese 4:37). Jumal ütles: "Tea siis, et mitte sinu õigsuse pärast ei anna Issand, su Jumal, sulle pärimiseks seda head maad, sest sa oled kangekaelne rahvas!" (9:6).
Asjad ei olnud muutunud ka sajandeid hiljem, kui nad lõid risti Jumala poja Jeesuse Kristuse (Apostlite teod 7:51).
Sellele vaatamata andis läbi ühe rahva töötamine Jumalale võimaluse pöörata inimeste tähelepanu oma iseloomule ja plaanidele maa peal. Ta ütles Moosesele: "aga ma jätsin sind alles just selleks, et näidata sulle oma väge ja teha kuulsaks oma nimi kogu maailmas" (2 Moosese 9:16).
See viimane oli äärmiselt oluline, kuna Jumal ütleb hiljem: "Aga nii tõesti kui ma elan ja kogu maailm on täis Issanda auhiilgust " (4 Moosese 14:21). See suurepärane lubadus saab teoks pärast seda, kui Jeesus Kristus maa peale naaseb.
3. Mis on juutidega ajaloo vältel juhtunud?
Juutide ajalugu on olnud täis kurbust . Kuigi neil oli suur au Jumalat tunda, käitusid nad sõnakuulmatult. Jumal ütles, et kui nad on sõnakuulelikud, siis "tõstab sind Issand, su Jumal, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal". Samas kui sõnakuulmatuse korral "saad sa hirmutuseks, kõnekäänuks ja pilkesõnaks kõigi rahvaste keskel, kuhu Issand sind ajab" (5 Moosese 28:1,37).
Juudid on kannatanud paljudes maailma riikides: nad pagendati surmaähvardusel Iisraelist (AD 135); aeti välja Inglismaalt (1020) ja Prantsusmaalt (1306); aeti välja Hispaaniast (1492) ja Portugalist (1498); aeti välja Venemaalt ja Ukrainast, kusjuures paljusid kiusati selle käigus taga ja paljud said surma (1918); ning Teise Maailmasõja holokaustis suri kuus miljonit juuti (1939?1945).
Ja kogu selle on juudirahvas imeväel üle elanud! Seda sellepärast, et Jumalal on juutidega seoses oma plaan: "Ja te saate elada maal, mille ma olen andnud teie vanemaile; teie olete minu rahvas ja mina olen teie Jumal," (Hesekiel 36:28).
4. Milline on juutide tulevik?
Juutide tulevik on selgelt seotud Jumala lubadusega Aabrahamile, et Iisraelimaa saab igavesti neile kuuluma.
Jumal lubas hiljem kuningas Taavetile: "Ma lasen pärast sind tõusta sinu järglase, kes tuleb välja sinu niudeist, ... ja mina kinnitan tema kuningriigi aujärje igaveseks ajaks," (2 Saamueli 7:12,13).
Jeesus Kristus, Jumala poeg, pärineb Taavetist tema ema Maarja kaudu. Ta suri meie pattude eest ja tõusis surnuist igavesele elule. Ta naaseb maa peale, et Taavetile antud lubadused teoks teha: "Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu," (Luuka 1:32,33).
Peetrus meenutas nelipühadel juutidele: "Tohib ju avalikult teile öelda peavanem Taavetist, et ka tema on surnud ja maha maetud", ja samas "Jumal oli talle vandega tõotanud tema troonile seada istuma järglase ta niuete viljast, siis ta nägi ette ning rääkis Messia ülestõusmisest" (Apostlite teod 2:29-31). Mida Jumal on lubanud, selle viib Ta ka kindlasti täide.
Vaatamata sellele, et juute on tagakiusatud ja mööda maailma laiali pillutatud, on nad siiani rahvana ellu jäänud. Seda sellepärast, et Jumal lubas: "ma päästan sind kaugelt ... aga sinule ma ei tee lõppu," (Jeremija 30:10,11).
1948. aastal loodi Iisraeli riik. Juudid saabusid sinna rohkem kui sajast riigist. Nad elasid üle sõjad araablastega. Samas on neil veel ees üks raske katsumus (Sakarja 14:1,2). Jumal saadab aga Jeesuse Kristuse neid päästma "Ja Issand on kuningaks kogu maale" (14:3?9). Jumala antud sõnum on selgesõnaline: "Ole väga rõõmus, ...Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, ... Ja tema kuulutab rahvaile rahu ning valitseb ... ilmamaa ääreni," (9:9,10).
Paljud Piiblilõigud räägivad sellest, et Iisrael kogutakse oma maale (Jeremija 31:10; Hesekiel 36:24?28). Sellest sagedamini mainitakse neis Jeesuse saabumist kuningana (Psalmid 72; Apostlite teod 1:11). Meiepoolt antud viis "kuldset võtit" toimivad koos, et avada Jumala sõnumit "Juudid Jumala plaanides" kohta.
5. Ma ei ole juut ? kas Jumal saab mind siiski päästa?
Jumala lunastust pakutakse ka mitte- juutidele. Jeesus hakkab Iisraelist maailma valitsema. "Siis saavad rahvad näha su õigust ja kõik kuningad su au," (Jesaja 62:2).
Jumal ei luba juutidele ja muudele rahvastele Jeesuse tulekul mitte ainult head tavaelu. Üksikutele juutidele ja muust rahvusest inimestele, kes usuvad, lasevad ennast ristida ning järgivad Tema poega Jeesust Kristust, lubab Jumal igavest elu. Jumala pakkumine on avatud kõigile, kaasaarvatud Sinule.
Jah, Sul on võimalus elada igavesti, aidades rõõmsal meelel Jeesust Kristust Jumala kuningriigis. Kord tuleb päev, mil pattu ja surma enam ei ole. Jumala väljavalitud elavad Temaga koos igavesti. Nende hulgas on nii juudid kui ka muud rahvad. Kas ka Sina?
"Ja januneja tulgu! Kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta!" (Ilmutus 22:17).