Tulevane uus maailm

Jumala kuningriik maa peal

Maa millel me elame on kaunis koht, kuid see on vastuvõtlik kannatustele, kurjusele ning surmale. Kui kõik jätkuks samamoodi nagu praegu, siis ootaks maailma hävitus sõja läbi, keskkonna katastroof  või ülemaailmne sõda. Kuid Piibel ütleb meile, et asjad ei jää igaveseks nõnda ja lubab meile tulevast rahuaega, turvalisust ja kõige küllust. Piibel kutsub seda aega Jumala kuningriigiks.

Jumala kuningriigile viidatakse kogu Piibli jooksul. Esimest korda mainitakse seda 1 Moosese raamatus ja kuningriiki kirjeldatakse jätkuvalt ka Ilmutuse raamatus. Jeesus kirjeldas evangeeliumites Jumala kuningriiki enam kui sajal korral ja see teema oli nõnda tähtis, et see oli peaaegu võrdväärne apostlite põhisõnumiga: "ja kuulutas Jumala riiki ning õpetas Issandast Jeesusest Kristusest ..." (Ap. teod 28:31; vaata ka Ap. teod 1:3; 8:12; 19:8; 20:25; 28:23). Pilt, mis meile maalitakse Jumala kuningriigi kohta, on Piibli algusest kuni lõpuni sama. See on tõeline kuningriik, mis on maa peal, millel on valitseja, pealinn ja seadused. See rajatakse Issand Jeesuse tagasipöördumisel ning see kestab igavesti.

Jumala kuningriigi ajalugu
Jumala kuningriik oli vanasti maa peal olemas. Iidne Iisraeli kuningriik oli Jumala kuningriik, mida valitses Jumala eest inimesest kuningas (1 Ajaraamat 28:5; 29:23). See kuningriik vallutati babüloonlaste poolt kuna selle kuningriigi inimesed ei suutnud Jumala ettekirjutustest kinni pidada. Seda kuulutas prohvet Hesekiel järgnevate sõnadega ette: "Ja sina, süüga teotatud Iisraeli vürst, kelle päev on tulnud … Heida ära peakate, võta ära kroon! Mis on ei jää selleks … Varemeiks, varemeiks, varemeiks teen ma selle! Seegi ei jää selleks, mis ta on, kuni tuleb see, kellel on õigus selle kohta, ja mina annan selle temale!" (Hesekiel 21:30-32).
See lõik ennustab kuningriigi kukutamist ette, kuid samuti lubab see kuningriigi taastamist õige isiku saabumisel. Õige isik on Issand Jeesus ning tema valitsust taastatud kuningriigi üle kuulutatakse Laulud ptk. 2: "Kes taevas istub, naerab; Issand irvitab neid … ta kõneleb siis nendega … : 'Aga mina olen seadnud oma kuninga Siionile, oma pühale mäele!" (Laulud 2:4-6). See lõik kirjeldab Jumala kuningriigi algust, millal ta alistab rahvad ning paneb enda poolt valitud kuninga neid valitsema. Järgnevad salmid on Jumala poolt saadetud valitseja poolt lausutud: "Ma annan teada Jehoova otsuse; ta ütles minule: Sina oled mu Poeg, täna ma sünnitasin sind! Küsi minult, ja ma annan paganad su pärandiks ning ilmamaa otsad su omandiks" (Laulud 2:7,8). Valitseja on Jumala sünnitatud Poeg, Issand Jeesus Kristus. Kuna ta valitseb Siionist, siis tähendab see seda, et ta on maale tagasi pöördunud ning tema valitsus ulatub üle kõigi rahvaste.

Sama pilt maalitakse meile Uues Testamendis, mis räägib meile, et Jeesus mõistab oma tulekul ja kuningriigis inimkonna üle kohut (2 Timoteosele 4:1). Jeesuse tagasipöördumine oli Jeesuse ning jüngrite poolt kuulutatud evangeeliumi põhiosa; Uues Testamendis on üle 300 salmi, mis sellele sündmusele viitavad (vaata näiteks Matteuse 16:27,28; 24:30; Ap. teod 1:9-11; 1 Tessalooniklastele 4:15,16; 2 Te. 2:1-8; Ilmutuse 1:7; 22:20).

Piibel annab meile Jeesuse tagasipöördumisele järgnenud sündmuste järjekorra, seda teeb ta lõigus, mis räägib eelkõige surnute ülesäratamisest: " … aga igaüks (äratatakse surnuist) oma järjekorras: esimesena Kristus, selle järele Kristuse omad tema tulemises; siis tuleb ots, kui ta annab riigi Jumala ja Isa kätte pärast seda, kui ta on hävitanud kõik valitsuse ja kõik meelevalla ja võimu. Sest tema peab valitsema, kuni ta on pannud kõik vaenlased tema jalge alla. Viimne vaenlane, kelle ots tehakse, on surm!" (1 Korintlastele 15:23-26).

Jeesus äratati surnuist esimesel sajandil, ülejäänud surnud äratatakse Jeesuse pöördumisel. Sellele järgneb ajajärk, mil Jeesus valitseb maailma ning alistab järk-järgult oma (ning Jumala) vaenlasi. Viimane hävitatud vaenlastest on surm, mis tähendab, et mõned inimesed veel surevad kuni selle sündmuseni. Seejärel antakse kuningriik Jumala kätesse "et Jumal oleks kõik kõigis" (v. 28). Tundub, et aeg Jeesuse pöördumise ning surma hävitamise vahel on pikk; Ilmutuse raamat ütleb, et see kestab tuhat aastat (Ilmutuse 20:1-7), ning just sellepärast kutsutakse seda ajajärku mõnikord millenniumiks (Ladina keeles tähendab tuhandet aastat).

Tõeline Kuningriik
Piibel kirjeldab Jumala kuningriiki väga selgelt, on ilmselge milline kuningriik  see on. Esimene ja tähtsaim märge Jumala kuningriigi kohta on see, et see rajatakse maa peale: " … ma annan paganad su pärandiks …" (Laulud 2:8); " … maa on täis Jehoova tundmist - otsegu veed katavad merepõhja" (Jesaja 11:9); "Ja kuningriik ning valitsus, ja võim kuningriikide üle kogu taeva all antakse Kõigekõrgema pühale rahvale!" (Taaniel 7:27); "Ja Jehoova on kuningaks kogu maale!" (Sakarja 14:9); "Sina … ostnud inimesi kõigist suguharudest … ja oled nad teinud kuningriigiks ja preestreiks meie Jumalale, ja nad valitsevad maa peal" (Ilmutuse 5:9,10).

Need katked ei ütle meile vaid seda, et Jumala kuningriik saab olema maa peal, vaid ka seda, et kuningriik katab kogu maad. Sellega antakse mõista, et Jeesus valitseb Jeruusalemmast kogu maailma ning Jumala seadus tuleb sealt: "… sest Siionist väljub käsuõpetus ja Jeruusalemast Jehoova sõna!" (Jesaja 2:3; Miika 4:2); "Sel ajal nimetatakse Jeruusalema "Jehoova aujärjeks" ja kõik rahvad kogunevad sinna Jehoova nime juure Jeruusalemma" (Jeremija 3:17); "Ärge üldse vanduge … Jeruusalema juures, sest see on suure Kuninga linn" (Matteuse 5:34,35).

Kirjeldatud Kuningriik
On veel palju teisi lõike, mis kirjeldavad Jeesuse tuhande aastast valitsust. Üks neist on ära toodud ka selle lendlehe lõpus. Kuid kõige tähtsamad asjad, mis selle ajajärgu jooksul juhtuvad, võib kokku võtta lühidalt järgmiselt:

  1. sõja lõpp - Jesaja 2:4; 11:9; 65:25
  2. nälja lõpp - Joel 3:17-21; Aamos 9:11-15
  3. haiguste lõpp - Jesaja 35:5,6
  4. kurbuse lõpp - Jesaja 65:18,19
  5. õiglus kõigile - Jesaja 2:2,3
  6. tõeline rahu - Jesaja 65:21,25

 

See maailm saab olema üdini erinev sellest maailmast, kus me praegu elame. Maailmast, mis on täis haigust, nälga, sõda ja äkilist surma.

Sinu koht Jumala Kuningriigis
Jumala kuningriik ei ole mitte ainult ainuke inimkonna lootus ellu jääda, vaid see on ka sinu ainuke lootus tulevikuks. Piibel lubab et tasased pärivad maa (Matteuse 5:5) ning ütleb meile, et saades tõelisteks Jeesuse järgijateks "me ka valitseme ühes temaga" (2 Timoteosele 2:12). Me ei kaota seda lootust isegi siis kui sureme enne Jeesuse tagasi tulekut, sest pühakirjad ütlevad, et kui see juhtub, siis meid äratatakse uude ellu Jumala kuningriigis (vt. 1 Korintlastele 15:20-26; 50-54). See on tõeline evangeeliumi lootus, kuulutatud Jeesuse poolt ja kirja pandud Piiblis. Selleks, et saada osa Jumala kuningriigist, peame me saama tõelisteks Jeesuse järgijateks, kuna Jeesus on ainuke tee lunastuseni. Pole ühtki teist lootust.

Lõpusõna
On eluliselt tähtis mõista Jumala kuningriiki. See on evangeeliumi ja meie enda lunastuse keskmes. Ainuke viis mõista Jumala kuningriiki on lugeda Piiblit.

"Sest vaata, ma loon uued taevad ja uue maa! Enam ei mõtelda endiste asjade peale ja need ei tulegi meele … Mina rõõmutsen Jeruusalema pärast ja tunnen rõõmu oma rahvast; seal ei ole enam kuulda nutu- aga hädakisa häält! Seal ei ole enam imikut, kes elab ainult mõne päeva, ega rauka, kellel ei täitu ta päevade määr, vaid kõige noorem sureb saja aastaselt ja alles saja-aastast patust tabab needus! Nad ehitavad kodasid ja elavad neis, istutavad viinamägesid ja söövad nende vilja! Nad ei ehita teistele elamiseks, ei istuta teistele söömiseks … Hunt ja tall käivad ühes karjas, lõukoer sööb õlgi nagu veis ja mao toiduks on põrm: ei tehta paha ega kahju kogu mu pühal mäel, ütleb Jehoova!" (Jesaja 65:17-25).

 

Märkus
Pühakirja tsitaadid pärinevad Piibliseltsi väljaandest (sõbrakink Soomest, 1989). Me soovitame sul otsida need tsitaadid üles ka oma Piiblist, võtta arvesse neid salme ümbritsevat konteksti ning otsustada, kas selle lendlehe sõnum on pühakirja kohane.